REKLAMACJA
FORMULARZ ZGŁOSZENIA  REKLAMACJI on-line

FORMULARZ ZGŁOSZENIA  REKLAMACJI
wersja papierowa

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Dziękujemy, zgłoszenie zostało przyjęte

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

Wymagany

UWAGA
warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie zdjęć na adres
reklamacje.budma@gmail.com

(w tytule wiadomości proszę podać imię i nazwisko klienta)

Warunki reklamacji

 

1) Towar który uległ uszkodzeniu w trakcie montażu podlega reklamacji.

2) W przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcę wad zamówionego towaru strony ustalają termin oględzin przez Zleceniobiorcę nie dłuższy niż 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.

3) Usługa uważana jest za obciążoną wadami fabrycznymi, jeżeli nie odpowiada gwarantowanej jakości z powodu złej konstrukcji i złego wykonania.

4) Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do ostatecznej oceny wady, uszkodzeń okien przez serwis fabryczny.

5) W sytuacji, gdy strony stwierdzą wady w zamówionym towarze Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorcy usunięcia wad lub uszkodzeń poprzez naprawę.

6) Zleceniobiorca zobowiązuje się do naprawy uszkodzeń towaru w terminie do 60 dni od dnia oględzin, zastrzegając jednocześnie prawo przedłużania terminu w przypadku konieczności sprowadzenia nowej stolarki lub nowych elementów zamiennych.

 

7) W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty z tym związane ponosi Zleceniodawca.

 

 

Warunki gwarancyjne

 

1) Zleceniobiorca udziela gwarancji w/g producenta poszczególnych produktów.

2) Zleceniodawca traci prawa gwarancyjne w przypadku mechanicznego uszkodzenia, niewłaściwej eksploatacji, montażu dodatkowych urządzeń, czyszczenia niewłaściwymi środkami chemicznymi, zamontowania wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem, dokonywania napraw i przeróbek we własnym zakresie, nieodpowiedniej wentylacji (skraplanie się pary wodnej na powierzchni okna).

3) W zakresie nie regulowanym przez tą umowę stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanych.

 

BUDMA trade Sp. z o.o.
NIP 666-211-77-50

Regon 368027956
Bank Zachodni WBK S.A.   47109012030000000135180537

ODDZIAŁ Koło
ul. Dojazdowa 33
62-600 Koło
tel./fax: +48 63 272 07 37,     +48 791 780 225,       +48 790 267 742,       +48 730 229 190        +48 509 940 775,